Wales Hub

The Wales Hub of Employers for Carers has been established to support organisations based in Wales to be more carer-friendly.

There are more than 223,000 carers in employment in Wales so it is critical for employers to consider the impact this has on the individual, the workforce, the business and the economy. 

Employers for Carers can help you support and retain the 1 in 9 people in your workforce who will be caring for someone who is older, seriously ill or has a disability. As a member you can access:

  • Practical guides on supporting carers in your workforce
  • Expert consultancy and training services
  • The latest information on legal changes and employment policy
  • Tips and guidance from other employers 

We hold member networking events on a regular basis and can tailor sessions specifically for your management team and employees.

For more details about the Wales Hub download our leaflet or if you’d like to talk with our team just get in touch: employers@carerswales.org | 029 2081 1370.

Download our EfC Wales leaflet

Download our EfC Wales poster

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Hwb Cymru

A Hwb Cyflogwyr i Ofalwyr Cymru fe’i sefydlwyd i gefnogi sefydliadau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru i fod yn fwy ystyriol o ofalwyr. 

Mae mwy na 223,000 o ofalwyr mewn cyflogaeth yng Nghymru, felly mae’n hanfodol fod cyflogwyr yn ystyried effaith hyn ar yr unigolyn, y gweithlu, y busnes a’r economi.

Gall Cyflogwyr i Ofalwyr eich helpu i gefnogi a dal eich gafael ar yr 1 o bob 9 o bobl yn eich gweithlu sy’n gofalu am rywun sy’n hŷn, yn ddifrifol wael neu ag anabledd. Fel aelod, bydd y canlynol ar gael ichi:

  • Canllawiau ymarferol ynglŷn â chefnogi gofalwyr yn eich gweithlu
  • Gwasanaethau Ymgynghoriaeth a hyfforddiant arbenigol 
  • Y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch newidiadau cyfreithiol a pholisi cyflogaeth
  • Cynghorion a chyfarwyddyd gan gyflogwyr eraill.

Rydym yn cynnal digwyddiadau rhwydweithio i aelodau yn gyson a gallwn deilwra sesiynau yn benodol ar gyfer eich tîm rheoli a’ch gweithwyr.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Hwb Cymru, lawrlwythwch ein taflen neu os hoffech siarad gydag un o’r tîm, cysylltwch â ni: employers@carerswales.org | 029 2081 1370.

Lawrlwythwch taflen EfC Cymru

Lawrlwythwch poster EfC Cymru